&-onwards

TERMS & CONDITIONS

Private company with ordinary structure CE Fashion Rental Solutions B.V. (hereinafter: CE Fashion Rental Solutions) is registered with the Chamber of Commerce under number 83850120 and is located at Arentsburghlaan 38 (2275TS) in Voorburg

DEEL 1: ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP PRODUCTEN

Artikel 1 - Begrippen
 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 6. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van CE Fashion Rental Solutions, alsmede de huurovereenkomst die strekt tot de verhuur van het Gehuurde.
 7. Producten: De Producten die door CE Fashion Rental Solutions worden aangeboden zijn kledingstukken en mode-accesoires.
 8. Website: De Website waarop CE Fashion Rental Solutions haar Producten aanbiedt is: &-ONWARDS.
 9. Gehuurde: De kledingstukken die door Verhuurder worden verhuurd.
 10. Huurder: Het Bedrijf dat of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verhuurder.
 11. Verhuurder: De aanbieder van het Gehuurde c.q. de verkoper van Producten aan Huurder.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van CE Fashion Rental Solutions en iedere Overeenkomst tussen CE Fashion Rental Solutions en een Koper en op elk Product dat door CE Fashion Rental Solutions wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal CE Fashion Rental Solutions aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van CE Fashion Rental Solutions zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met CE Fashion Rental Solutions is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
Artikel 3 - Het Aanbod
 1. Alle door CE Fashion Rental Solutions gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door CE Fashion Rental Solutions gedane Aanbod is vrijblijvend. CE Fashion Rental Solutions is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft CE Fashion Rental Solutions het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor CE Fashion Rental Solutions gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen CE Fashion Rental Solutions niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). CE Fashion Rental Solutions kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van CE Fashion Rental Solutions zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht CE Fashion Rental Solutions niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt en volgens het op-is-op-principe.
Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst
 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van CE Fashion Rental Solutions heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.
 2. Een Aanbod kan door CE Fashion Rental Solutions gedaan worden via de website, via de applicatie of op een door CE Fashion Rental Solutions nader te bepalen wijze.
 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met CE Fashion Rental Solutions, zal CE Fashion Rental Solutions de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is CE Fashion Rental Solutions daaraan niet gebonden.
 5. CE Fashion Rental Solutions is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
 7. Producten die wegens (hygiënische redenen, maatwerk e.d.) niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.
Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst
 1. CE Fashion Rental Solutions zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft CE Fashion Rental Solutions het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CE Fashion Rental Solutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan CE Fashion Rental Solutions worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CE Fashion Rental Solutions zijn verstrekt, heeft CE Fashion Rental Solutions het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is CE Fashion Rental Solutions niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor CE Fashion Rental Solutions, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. CE Fashion Rental Solutions kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. CE Fashion Rental Solutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat CE Fashion Rental Solutions is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor CE Fashion Rental Solutions bekend was. Hieronder wordt tevens verstaan het verwerken van de Overeenkomst door middel van automatische besluitvorming.
 7. Koper vrijwaart CE Fashion Rental Solutions voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.
Artikel 6 - Levering
 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door CE Fashion Rental Solutions of er door andere omstandigheden buiten de macht van CE Fashion Rental Solutions enige vertraging ontstaat, heeft CE Fashion Rental Solutions recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient CE Fashion Rental Solutions schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is CE Fashion Rental Solutions gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 4. Indien de Producten worden bezorgd door CE Fashion Rental Solutions of een externe vervoerder is CE Fashion Rental Solutions, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien CE Fashion Rental Solutions gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan CE Fashion Rental Solutions ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien CE Fashion Rental Solutions een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 7. CE Fashion Rental Solutions is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. CE Fashion Rental Solutions is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. CE Fashion Rental Solutions behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
Artikel 7 - Verpakking en transport
 1. CE Fashion Rental Solutions verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
Artikel 8 - Onderzoek, reclamaties
 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden. CE Fashion Rental Solutions erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan CE Fashion Rental Solutions te worden gemeld op service@andonwards.com. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van CE Fashion Rental Solutions op de wijze zoals door CE Fashion Rental Solutions aangegeven.
 5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan CE Fashion Rental Solutions, conform de retour instructies van CE Fashion Rental Solutions. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
 6. CE Fashion Rental Solutions is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan CE Fashion Rental Solutions te wijten is, zal CE Fashion Rental Solutions na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op CE Fashion Rental Solutions.
Artikel 9 - Prijzen
 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop CE Fashion Rental Solutions geen invloed heeft, kan CE Fashion Rental Solutions deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
Artikel 10 - Betaling en incassobeleid
 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode, tenzij anders overeengekomen.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van CE Fashion Rental Solutions. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van CE Fashion Rental Solutions een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van CE Fashion Rental Solutions op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. CE Fashion Rental Solutions heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. CE Fashion Rental Solutions kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. CE Fashion Rental Solutions kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 7. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal CE Fashion Rental Solutions zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 8. Indien CE Fashion Rental Solutions meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.
Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door CE Fashion Rental Solutions geleverde zaken, blijven eigendom van CE Fashion Rental Solutions totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met CE Fashion Rental Solutions gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht CE Fashion Rental Solutions zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat CE Fashion Rental Solutions haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan CE Fashion Rental Solutions of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van CE Fashion Rental Solutions zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. CE Fashion Rental Solutions heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van CE Fashion Rental Solutions. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal CE Fashion Rental Solutions zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan CE Fashion Rental Solutions worden vergoed door Koper.
Artikel 12 - Garantie

CE Fashion Rental Solutions staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.

Artikel 13 - Tweedehands producten
 1. Koper zijnde een Bedrijf dient direct na de aanschaf van het Product, het Product te onderzoeken of deze beantwoordt aan de Overeenkomst. CE Fashion Rental Solutions geeft uitdrukkelijk geen garantie op de tweedehands producten. CE Fashion Rental Solutions verklaart dat het product naar behoren is getest op het moment dat het product het magazijn verlaat. Koper kan geen rechten ontlenen aan een gebrekkig Product waarvan in het Aanbod de betreffende gebreken zijn vermeld.
 2. Indien Koper een Consument betreft, heeft deze recht op vervanging van het Product indien wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomen zich binnen een termijn van 6 maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van het Product of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. Voorgenoemde doet geen afbreuk aan het feit dat CE Fashion Rental Solutions niet verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper. Koper dient de voorschriften en instructies van CE Fashion Rental Solutions op te volgen. De geboden garantie doet geen afbreuk aan het feit dat CE Fashion Rental Solutions nooit verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper. Koper dient de voorschriften en instructies van CE Fashion Rental Solutions op te volgen.
 3. De hierboven genoemde garantie strekt slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en geldt gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. CE Fashion Rental Solutions is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper.
 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal CE Fashion Rental Solutions de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan naar keuze van CE Fashion Rental Solutions, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan CE Fashion Rental Solutions te retourneren en de eigendom aan CE Fashion Rental Solutions te verschaffen.
 5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van CE Fashion Rental Solutions, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.
Artikel 14 - Opschorting en ontbinding
 1. CE Fashion Rental Solutions is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is CE Fashion Rental Solutions bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met CE Fashion Rental Solutions gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is CE Fashion Rental Solutions bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van CE Fashion Rental Solutions op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer CE Fashion Rental Solutions de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. CE Fashion Rental Solutions behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 15 - Beperking aansprakelijkheid
 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door CE Fashion Rental Solutions leidt tot aansprakelijkheid van CE Fashion Rental Solutions jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door CE Fashion Rental Solutions in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van CE Fashion Rental Solutions is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. CE Fashion Rental Solutions is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. CE Fashion Rental Solutions is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 4. CE Fashion Rental Solutions is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 5. CE Fashion Rental Solutions is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. CE Fashion Rental Solutions staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens CE Fashion Rental Solutions verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van CE Fashion Rental Solutions vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij CE Fashion Rental Solutions binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.
Artikel 16 - Overmacht
 1. CE Fashion Rental Solutions is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van CE Fashion Rental Solutions, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan CE Fashion Rental Solutions zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van CE Fashion Rental Solutions en (xi) overige situaties die naar het oordeel van CE Fashion Rental Solutions buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. CE Fashion Rental Solutions heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CE Fashion Rental Solutions haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover CE Fashion Rental Solutions ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CE Fashion Rental Solutions gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.
Artikel 17 - Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een Bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van CE Fashion Rental Solutions verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

Artikel 18 - Intellectuele Eigendomsrechten
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van CE Fashion Rental Solutions berusten uitsluitend bij CE Fashion Rental Solutions en worden niet overgedragen aan Koper.
 2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van CE Fashion Rental Solutions rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CE Fashion Rental Solutions. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door CE Fashion Rental Solutions geleverde zaken, dient CE Fashion Rental Solutions expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van CE Fashion Rental Solutions rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
Artikel 19 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
 1. CE Fashion Rental Solutions gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal CE Fashion Rental Solutions de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien CE Fashion Rental Solutions op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
Artikel 20 - Klachten
 1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van CE Fashion Rental Solutions en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via service@andonwards.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil CE Fashion Rental Solutions de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. CE Fashion Rental Solutions zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Artikel 21 - Toepasselijk recht
 1. Op elke Overeenkomst tussen CE Fashion Rental Solutions en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. CE Fashion Rental Solutions heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen CE Fashion Rental Solutions en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

DEEL 2: AANVULLENDE VOORWAARDEN VERHUUR PRODUCTEN

 

Artikel 22 - Aanbod Gehuurde
 1. Het door CE Fashion Rental Solutions gedane Aanbod is vrijblijvend. CE Fashion Rental Solutions is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Huurder wordt bevestigd en/of Huurder het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft CE Fashion Rental Solutions het recht een Overeenkomst met een potentiële Huurder om een voor CE Fashion Rental Solutions gegronde reden te weigeren.
 2. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het Gehuurde met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Huurder in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen CE Fashion Rental Solutions niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). CE Fashion Rental Solutions kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Gehuurde, of dat er geen sprake is van enige andere (kleine) schade in de kledingstukken die niet te zien zijn op de afbeelding.
Artikel 23 - Totstandkoming van de Overeenkomst met betrekking tot het Gehuurde
 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Huurder een Aanbod c.q. Overeenkomst van CE Fashion Rental Solutions heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan CE Fashion Rental Solutions te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail, dan wel door het verschuldigde bedrag te betalen voor het Gehuurde.
 2. Een Aanbod kan door CE Fashion Rental Solutions gedaan worden via de website of de applicatie.
 3. CE Fashion Rental Solutions heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 4. Indien Huurder het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met CE Fashion Rental Solutions, zal CE Fashion Rental Solutions de Overeenkomst met Huurder schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is CE Fashion Rental Solutions daaraan niet gebonden.
 6. Elke overeenkomst die met CE Fashion Rental Solutions wordt aangegaan, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met CE Fashion Rental Solutions is verbonden.
 7. Het herroepingsrecht van Huurder is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 8. CE Fashion Rental Solutions is niet gehouden aan een Aanbod indien Huurder redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Huurder geen rechten ontlenen.
Artikel 24 - Duur van de Overeenkomst
 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan.
 2. De Overeenkomst ter zake van de huur van het Gehuurde kan ook worden aangegaan in de vorm van een maandelijks abonnement. Indien partijen een maandelijks abonnement zijn overeengekomen heeft Huurder het recht om het overeengekomen aantal kledingstukken per kalendermaand te huren en de mogelijkheid om dit aantal kledingstukken maandelijks om te ruilen voor andere kledingstukken (tenzij een andere abonnementsvorm is overeengekomen).
 3. Het abonnement wordt na het verstrijken van de abonnementsperiode stilzwijgend verlengd, tenzij Huurder de Overeenkomst tenminste één maand voor het verstrijken van de desbetreffende periode heeft beëindigd zonder restitutie van reeds betaalde gelden. Het abonnement kan tussentijds via de website of applicatie worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 4. Indien Huurder na afloop van de huurperiode het Gehuurde wenst te kopen dient Huurder schriftelijk contact op te nemen via service@andonwards.com over de eventuele koopmogelijkheden en de bijbehorende prijzen.
 5. Zowel Huurder als CE Fashion Rental Solutions kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Huurder.
 6. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Huurder onverlet voor zover CE Fashion Rental Solutions ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Huurder dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 7. Zowel Huurder als CE Fashion Rental Solutions kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is CE Fashion Rental Solutions nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
Artikel 25 - Gebruiksvoorschriften en verplichtingen Huurder
 1. Huurder is verplicht het Gehuurde in overeenstemming met de bestemming ervan krachtens de Overeenkomst behoorlijk en zelf te gebruiken .
 2. Huurder heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en gebruik van de door CE Fashion Rental Solutions (op)geleverde zaken.
 3. Doorverhuur is verboden tenzij Huurder expliciet schriftelijk toestemming van CE Fashion Rental Solutions heeft om het Gehuurde door te verhuren aan derden.
 4. In het geval van doorverhuur is Huurder op gelijke wijze als voor het eigen gebruik is overeengekomen in deze voorwaarden aansprakelijk voor het gebruik door deze derde.
 5. Huurder is verplicht het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat door of vanwege Huurder en door (het gebruik van) het Gehuurde geen hinder of overlast in welke vorm dan ook wordt aangedaan aan CE Fashion Rental Solutions, de buren en de verdere omgeving.
 6. Huurder is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het Gehuurde als gevolg van het dragen van het Gehuurde.
 7. Het is aan Huurder verboden het gedaante van het Gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CE Fashion Rental Solutions.
 8. Huurder is verplicht het Gehuurde na afloop van de huurperiode ter beschikking te stellen aan CE Fashion Rental Solutionsen af te leveren conform de Overeenkomst.
 9. Huurder heeft geen aanspraak op enige vergoeding wegens ongerechtvaardigde verrijking van CE Fashion Rental Solutions of enige derde in verband met door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen van het Gehuurde en toevoegingen aan het Gehuurde die bij of na het einde van de Overeenkomst om welke reden dan ook niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.
 10. Huurder is verplicht alle door CE Fashion Rental Solutions verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de huurperiode en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat CE Fashion Rental Solutions niet in staat is een volledige uitvoering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Huurder.
 11. CE Fashion Rental Solutions is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Huurder te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is CE Fashion Rental Solutions verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door CE Fashion Rental Solutions voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 12. CE Fashion Rental Solutions kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is CE Fashion Rental Solutions gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Huurder. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Huurder dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan CE Fashion Rental Solutions.
Artikel 26 - Verplichtingen Verhuurder
 1. CE Fashion Rental Solutions zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en is verplicht het Gehuurde ter beschikking te stellen aan Huurder conform de Overeenkomst.
 2. CE Fashion Rental Solutions zal het Gehuurde in goede staat van onderhoud en zonder door een deskundige waarneembare gebreken te leveren, behalve indien andere gebreken vermeld mochten zijn.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft CE Fashion Rental Solutions het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
Artikel 27 - Wasvoorschriften Gehuurde
 1. Het is Huurder enkel toegestaan om tijdens de huurperiode binnen een abonnement het Gehuurde te wassen. Huurder dient zich aan de onderstaande (was)voorschriften te houden indien hij het Gehuurde wenst te wassen:
 1. het Gehuurde altijd binnenstebuiten wassen;
 2. het Gehuurde niet warmer dan 30°C wassen;
 3. een opdruk nooit strijken en het Gehuurde altijd binnenstebuiten strijken;
 4. Gehuurde bodywarmers, jacks, parka's etc. alleen door middel van handwas reinigen of een wolwasprogramma;
 5. het Gehuurde niet uitwringen.
 6. De instructies op het wasetiket dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Uitleg van de symbolen kan Huurder vinden op de website van CE Fashion Rental Solutions
 1. Het Gehuurde mag niet door Huurder worden gewassen indien het wasetiket voorziet in een duidelijke stomerij reiniging.
 2. Het Gehuurde mag niet door huurder gereinigd worden indien overeenkomst anders is dan een abonnement. Tenzij anders overeengekomen en na schriftelijk akkoord van CE Fashion Rental Solutions
Artikel 28 - Levering van gehuurde kleding
 1. Huurder is verplicht het Gehuurde af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Huurder niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door CE Fashion Rental Solutionsof er door andere omstandigheden buiten de macht van CE Fashion Rental Solutions enige vertraging ontstaat, heeft CE Fashion Rental Solutionsrecht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Huurder dient CE Fashion Rental Solutions schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Huurder heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 3. Indien de Huurder afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie (datum en tijdstip levering) die noodzakelijk zijn voor de levering, is CE Fashion Rental Solutions gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Huurder.
 4. Indien de overeengekomen zaken worden bezorgd door CE Fashion Rental Solutions of een externe vervoerder is CE Fashion Rental Solutions, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien CE Fashion Rental Solutions gegevens behoeft van Huurder in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Huurder alle gegevens nodig voor de uitvoering aan CE Fashion Rental Solutions ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien CE Fashion Rental Solutionseen termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
 7. CE Fashion Rental Solutions is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. CE Fashion Rental Solutions is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
Artikel 29 - Onderzoek en gebreken
 1. Huurder is gehouden het Gehuurde op het moment van levering te (doen) onderzoeken. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde zaken dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 kalenderdagen schriftelijk te worden gemeld via service@andonwards.com. De klacht moet door Huurder voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil CE Fashion Rental Solutions de klacht in behandeling kunnen nemen. CE Fashion Rental Solutions zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 2. Indien het Gehuurde niet past dient Huurder zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst contact op te nemen met CE Fashion Rental Solutions, zodat partijen gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen. Huurder dient contact op te nemen via chat of email: service@andonwards.com
 3. Bij beschadiging van het Gehuurde door onzorgvuldige omgang door Huurder zelf, is Huurder zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Gehuurde.
 4. Elke schade en ieder verlies moet terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur aan CE Fashion Rental Solutions gemeld worden. Indien overeengekomen, zorgt CE Fashion Rental Solutions voor een verdere afhandeling van de schade en/of herstel van de schade. Huurder is verplicht de aanwijzingen van CE Fashion Rental Solutions op te volgen.
 5. Huurder is zelf aansprakelijk voor de hiernavolgende kosten en schades, en vrijwaart CE Fashion Rental Solutions van:
 1. Schade door het verlies van het Gehuurde;
 2. Schade door onoordeelkundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid;
 3. Schade door het maken van aanpassingen aan het Gehuurde'
 1. Gebreken aan door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen en uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, CE Fashion Rental Solutions of derden worden niet als gebreken van het Gehuurde als bedoeld in artikel 7:204 BW, aangemerkt en geven Huurder geen enkele aanspraak jegens CE Fashion Rental Solutions voor uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, CE Fashion Rental Solutions of derden is Huurder aansprakelijk. Huurder zal CE Fashion Rental Solutions voor eventuele aanspraken van derden jegens CE Fashion Rental Solutions in verband daarmee vrijwaren.
 2. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Huurder bij grondige inspectie van het Gehuurde niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan CE Fashion Rental Solutions terstond na ontdekking van het gebrek schriftelijk te worden gemeld.
Artikel 30 - Prijzen
 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden zaken niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren.
 3. Partijen kunnen overeenkomen dat Huurder een voorschot dient te betalen, of volledige vooruitbetaling. Huurder dient in ieder geval de overeengekomen huursom als voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 4. Indien overeengekomen, kan de betaling steeds per automatische incasso van het door Huurder opgegeven rekeningnummer geïncasseerd worden. Huurder dient hiervoor eenmalig toestemming te geven.
 5. CE Fashion Rental Solutions is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
Artikel 31 - Aanvullende betalingsvoorwaarden
 1. Abonnementskosten dienen per automatische incasso te worden betaald en worden maandelijks geïncasseerd. Huurder dient daartoe haar bankgegevens te koppelen en een (eenmalige) machtiging af te geven en/of akkoord te geven op de automatische incasso.
 2. Huurder kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien een periodieke betalingsverplichting van Huurder is overeengekomen, is CE Fashion Rental Solutions gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 4. In geval van overlijden, faillissement, beslag of surseance van betaling van Huurder zijn de vorderingen van CE Fashion Rental Solutionsop de Huurder onmiddellijk opeisbaar ook dient het Gehuurde dan terstond door Huurder althans diens erfgenamen in de macht van CE Fashion Rental Solutions te worden gebracht.
 5. CE Fashion Rental Solutions heeft het recht de door de Huurder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. CE Fashion Rental Solutions kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Huurder een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. CE Fashion Rental Solutions kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
Artikel 32 - Garantie

CE Fashion Rental Solutions staat ervoor in dat het Gehuurde voldoet aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 33 - Opschorting en ontbinding
 1. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van CE Fashion Rental Solutions op Huurder onmiddellijk opeisbaar. Wanneer CE Fashion Rental Solutions de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 2. Huurder mag het Gehuurde niet zonder expliciete en schriftelijke toestemming van CE Fashion Rental Solutions retour zenden.
 3. Bij beëindiging van de huurperiode verliest Huurder onmiddellijk het recht tot gebruik van het Gehuurde.
 4. CE Fashion Rental Solutions is gerechtigd al het eigendom terug te vorderen wanneer de Overeenkomst wordt ontbonden.
Artikel 34 - Beperking aansprakelijkheid
 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van CE Fashion Rental Solutions, is CE Fashion Rental Solutions uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Huurder CE Fashion Rental Solutions binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en CE Fashion Rental Solutions deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat CE Fashion Rental Solutions in staat is om adequaat te reageren.
 2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde, tenzij Huurder bewijst dat aan hem en aan personen voor wie hij in de verhouding tot CE Fashion Rental Solutions verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid draagt, waartoe in elk geval zijn personeel wordt gerekend, met betrekking tot het ontstaan van die schade geen schuld treft.
 3. CE Fashion Rental Solutions is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het Gehuurde.
 4. CE Fashion Rental Solutions is niet aansprakelijkheid voor eventueel aan Huurder opkomende schade door het niet tijdig ter beschikking stellen van het Gehuurde, tenzij een latere terbeschikkingstelling van het Gehuurde aan Huurder ontstaat door eigen opzet of eigen grove schuld van CE Fashion Rental Solutions zelf.
 5. CE Fashion Rental Solutions is nimmer aansprakelijk voor ondeugdelijk gebruik van het Gehuurde buiten haar macht om tijdens de huurperiode door Huurder. Huurder dient zich te houden aan gebruik van het Gehuurde volgens de instructies van CE Fashion Rental Solutions.
 6. Indien schade ontstaat tijdens de huurperiode is Huurder gehouden alle schade te vergoeden indien dit niet onder de garantie valt en/of CE Fashion Rental Solutions de schade niet kosteloos kan (laten) herstellen.
 7. Houdt Huurder na het einde van Overeenkomst het Gehuurde onrechtmatig onder zich, dan kan CE Fashion Rental Solutions over de tijd dat hij het gehuurde mist een vergoeding van € 50 per dag vorderen.
 8. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door CE Fashion Rental Solutions leidt tot aansprakelijkheid van CE Fashion Rental Solutions, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Huurder geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens CE Fashion Rental Solutions. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 9. CE Fashion Rental Solutions is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade, immateriële schade en schade als gevolg van het gebruik van het Gehuurde is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 10. CE Fashion Rental Solutions is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

11. CE Fashion Rental Solutions is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

 1. Alle aanspraken van Huurder wegens tekortschieten aan de zijde van CE Fashion Rental Solutions vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij CE Fashion Rental Solutions binnen een jaar nadat Huurder bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Huurder vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.
Artikel 35 - Vrijwaring en juistheid van informatie
 1. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan CE Fashion Rental Solutions verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan CE Fashion Rental Solutions zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Huurder vrijwaart CE Fashion Rental Solutions van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Huurder vrijwaart CE Fashion Rental Solutions voor alle aanspraken van Huurder en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Huurder, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
{{product.Name}} Added to basket